Leabhrán Téarmaí


Leabhrán Téarmaí.pdf

Leabhrán Téarmaí do scoláirí na Chéad Bhliana

Gaeilge - An tSraith Shóisearach

Leabhrán téarmaí do scoláirí na chéad bhliana i nGaelcholáistí, in iar-bhunscoileanna Gaeltachta nó in Aonaid lánGhaeilge. Tá an acmhainn seo dírithe ar scoláirí agus ar mhúinteoirí araon le cabhrú leo agus le tacaíocht a thabhairt dóibh leis na dúshláin seo thíos agus scoláirí agus múinteoirí ag tosú ag obair le chéile sa chéad bhliain.

Do na scoláirí:

- Sealbhú na n-eochairfhocal / na téarmaíochta nua trasna an churaclaim sna hábhair iar-bhunoideachais ar fad / léaráidí simplí chun focail dheacra a léiriú

- Cabhair maidir le cuid den téarmaíócht a bhaineann le suíomh na scoile nua a thuiscint agus a shealbhú

- Tuiscint a fháil ar úsáid téarmaí gramadaí agus tuiscint agus feasacht a fháil ar an bhfáth a n-athraíonn focail sa Ghaeilge ag brath ar an gcomhthéacs

- Simpliú ar mhúineadh agus ar shealbhú na gramadaí ón gcéad bhliain ar aghaidh

- Téarmaí teicneolaíochta agus acmhainní ar líne a bheith ar fáil in aon áit amháin

- Tuiscint a fháil ar úsáid na mbriathra gnímh

Do na múinteoirí:

- Cabhair agus tacaíocht maidir le múineadh na téarmaíochta sna hábhair go léir

- Treoir phraiticiúil don mhúinteoir ábharbhunaithe i suíomh tumoideachais

- Acmhainn soléite agus inúsáidte don mhúinteoir céad bhliana

- Simpliú ar ghramadach na Gaeilge dóibh siúd nach bhfuil aon staidéar déanta acu uirthi

- Cabhair agus tacaíocht maidir le múineadh na gramadaí i gcomhthéacs

- Cabhair agus tacaíocht maidir le haidhmeanna na scoile i leith litearthacht na Gaeilge a chur i bhfeidhm sa scoil agus spléachadh ar litearthacht sna teangacha go léir

- Tacaíocht do phróiseas feabhsúcháin na scoile mar chuid den fhéinmheastóireacht scoile ar bhonn scoile uile

 

 

 

Leabhrán Téarmaí